0 Gordon & Smith 8'6" Farrelly V-Bottom

Year Built
Shaper?
ManufacturerGordon & Smith
Model NameFarrelly V-Bottom
LocationThirdCoast